V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН»

Кафедрою психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 13 до 19 листопада 2023 року ініційовано проведення V ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ФОРУМУ «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН». Форум проходив як в очному форматі, так і з використанням можливостей платформи Microsoft Teams сервісу Office 365.

Метою заходу було об’єднання учених та практиків різних регіонів щодо обміну досвіду використання інноваційних технік та технологій для професійного вдосконалення та особистісного розвитку педагога в умовах інноваційних змін.

Робота Форуму проходила за такими тематичними напрямами:

  1. Психолого-педагогічні умови розвитку особистісно-професійної компетентності педагога.
  2. Соціально-психологічні аспекти розвитку суб’єктів освітнього процесу.
  3. Сучасні підходи до надання психологічної допомоги та підтримки особистості в умовах сьогодення.
  4. Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в Україні: проблеми, завдання, методи і перспективи розвитку медіаосвіти в сучасних умовах війни і повоєнного відновлення.

Модератором заходу виступила Алла ВОЗНЮК, доктор психологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, голова Сумського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Під час роботи форуму було проведено 14 різних організаційних форм роботи: психологічні практикуми, майстер-класи, інтерактивні заняття з елементами тренінгу, дискусійні платформи, круглі столи:

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ «МЕТОДИ ТА ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ», модератором якого виступила Алла ВОЗНЮК, доктор психологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Голова Сумського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, кризовий психолог, тренер з освіти дорослих. Метою практикуму стало ознайомлення із сучасними методами та техніками розвитку стресостійкості, усвідомлення значення використання цих технік для зниження рівня нервової напруги в умовах сьогодення.

МАЙСТЕР-КЛАС «ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНОЦЕНТРИЧНІЙ ОСВІТНІЙ МОДЕЛІ» провела Ольга ВАСИЛЕГА, викладач кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Метою якого було познайомити учасників з основами екологічної психології як галузі наукового знання та суспільної практики.

МАЙСТЕР-КЛАС  «ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ТА МЕТОДИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ВІЙНИ». Модератор: Лариса ЧЕКАНСЬКА,  кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Метою майстер-класу стало розкриття сутності та теоретичних основ професійного вигорання; визначення рівня емоційного вигорання, ураховуючи індивідуально-психологічні особливості особистості; ознайомлення з техніками збереження та зміцнення здоров’я та умінням використовувати техніки саморегуляції особистості.       

«КРУГЛИЙ СТІЛ» «РИЗИК І НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ». Модератором якого виступила Світлана ГАЛЬЦОВА, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Метою «круглого столу» стало ознайомлення учасників з поняттям «ризик», «невизначеність», актуалізація значення того, що ризик є наслідком рішення і завжди пов’язаний з суб’єктом, тому не можна говорити про ризик поза суб’єктом.

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ». Модератор: Наталія КУЛИК, старший викладач кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Мета заняття: розкриття особливостей прояву емоційних та поведінкових реакцій особистості в умовах війни, ознайомлення з різними методами, техніками та технологіями у роботі практичного психолога, напрацювання практичних навичок та вмінь для формування стресостійкості в учасників освітнього процесу.

МАЙСТЕР-КЛАС  «ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ». Модератор: Марина ТРОІЦЬКА,  старший викладач кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Метою майстер-класу стало визначення умов та механізмів реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, її вплив на розвиток особистості школяра.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ «ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ», модератором якого виступила Алла ВОЗНЮК, доктор психологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Голова Сумського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, кризовий психолог, тренер з освіти дорослих. Метою практикуму стало розкриття специфіки надання першої психологічної допомоги; методів і техніки психологічної допомоги та підтримки, що дозволить уникнути чи зменшити прояв негативних психічних станів, а також допоможе зробити більш контрольованими поведінкові реакції в людей, які перебувають в епіцентрі воєнних дій.

МАЙСТЕР-КЛАС «ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ПСИХІЧНОГО І МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ», модератор: Олена ВАСИЛЕВСЬКА, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Мета майстер-класу: познайомити учасників з зображувальними техніками збереження та підтримки психічного і ментального здоров’я особистості; розглянути особливості організації та проведення практичних заходів з дітьми, дорослими, пов’язаних з наданням психологічної допомоги; стимулювати готовність використовувати техніки відновлення психоемоційного балансу для зняття власної внутрішньої напруги й саморегуляції; опрацювати практичні методи і прийоми розвитку емоційно-чуттєвої  сфери, які можуть бути використані в професійній діяльності.

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ «БАТЬКИ І ДІТИ – МИСТЕЦТВО ТОЛЕРАНТНОСТІ», модератором якого виступила Алла ВОЗНЮК, доктор психологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Голова Сумського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, кризовий психолог, тренер з освіти дорослих. Метою заняття стало визначення та характеристики основних принципів виховання дитини в сім’ї; розкриття методів ненасильницького спілкування та безоціночного ставлення, вираження поваги до думок і вчинків дітей.

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА «ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ», модератором якої стала Муза БОРЦОВА, старший викладач кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, член лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання, вона проаналізувала особливості надання першої психологічної допомоги,

МАЙСТЕР-КЛАС «ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОПСИХОЛОГІЧНИХ ЗМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ У ВОЄННИЙ ЧАС» провела Ольга ВАСИЛЕГА, викладач кафедри психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, щодо популяризації основних принципів екологічної психології та екотерапії як сучасного психотерапевтичного підходу.

МАЙСТЕР-КЛАС «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ XR-ВИСТАВКИ «СПРАВЖНІ ПРИЧИНИ ВІЙНИ», модератором якого виступила Оксана ПОДЛІНЯЄВА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітніх та інформаційних технологій комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Мета майстер-класу: підвищення обізнаності та медіаграмотності учасників освітнього процесу, магістрантів, практичних психологів; посилення спроможності  протидіяти дезінформації та ворожій пропаганді

МАЙСТЕР-КЛАС «РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (АІ)», модератор: Лариса СИТНИК, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри освітніх та інформаційних технологій комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, тренер з медіаграмотності, тренер з освіти дорослих. Мета майстер-класу – введення в тему використання штучного інтелекту в освіті та застосування інструментів АІ для розвитку медіаграмотності учасників освітнього процесу.

МАЙСТЕР-КЛАС «АКТИВНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», модератор: Дмитро УСИК, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Мета майстер-класу – ознайомити учасників тренінгу з активними техніками роботи з учнями в освітньому просторі; надати методичні коментарі стосовно специфіки проведення тренінгу; надати інформацію про ефективні комунікативні техніки. Розглянути сутність і роль вербальних та невербальних засобів спілкування; ефективні прийоми комунікації. Опрацювати вміння та навички активного слухання; уміння адекватно висловлювати свої почуття та розуміти почуття інших людей; безконфліктного спілкування, а також конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях; вербального та невербального спілкування; співпраці у групі; самоаналізу та рефлексії.

За результатами форуму планується вручення  електронних сертифікатів учасникам та електронне видання матеріалів.  • 12